محتواهای پویش ملی شنبه های آموزشی ۳۰ مهر

در ادامه پویش ملی شنبه های آموزشی، محتواهای آموزشی شنبه ۳۰ مهر مشتمل بر آموزه های فضاهای سبز شهری، شهرسازی، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران و آنچه یک آتش نشان باید بداند؛ جهت استفاده کارکنان شهرداری ها، دهیاری ها وشوراهای اسلامی شهر و روستا به استان ها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، پویش ملی شنبه های آموزشی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، در راستای ارتقای دانش، بینش و نگرش خانواده بزرگ مدیریت شهری و روستایی کشور از سوی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در موضوعات حوزه وظیفه ای شهرداری ها و دهیاری های و شوراها تهیه و برای استان ها ارسال شده است.