اضافه شدن ۱۰۱ بوستان در سه سال اخیر به شهر تهران

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران خبر داد:

به گزارش شهرداران مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران گفت:در حدود کمتر از سه سال اخیر، ۴ هزار و ۷۵۰ هکتار جنگل‌کاری انجام شده و ۱۰۱ بوستان محله‌ای، منطقه ای و فرامنطقه ای به شهر تهران اضافه شده است.
علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران درخصوص ارتقای وضعیت فضای سبز تهران و عملکرد شهرداری در این حوزه در این دوره از مدیریت شهری اظهار کرد: در حدود کمتر از سه سال اخیر، ۴ هزار و ۷۵۰ هکتار جنگل‌کاری انجام شده و ۱۰۱ بوستان محله‌ای، منطقه ای و فرامنطقه ای به شهر تهران اضافه شده است.
مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فضای سبز، سرانه فضای سبز در شهر تهران در حال حاضر حدود ۱۷ مترمربع است.
مختاری در ادامه درباره افزایش استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز در شهر تهران در این دوره از مدیریت شهری نیز گفت: در سال ۱۴۰۰ میزان استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز حدود ۷ میلیون مترمکعب بوده که این عدد در حال حاضر به ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده و با انجام خط انتقال جدید تا پایان اردیبهشت ماه به ۵۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید.