یکشنبه های مردمی؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم و چهره به چهره با مردم دیدار و دستورات مقتضی را صادر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، مهندس شاه حسینی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به منوال یکشنبه های هر هفته و در راستای اجرای نهضت پاسخگویی، این هفته نیز به صورت مستقیم و چهره به چهره با اقشار مختلف مردم دیدار و دستورات مقتضی را صادر کرد.