یکشنبه های مردمی؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری دکتر فاطمی استاندار یزد

استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم و چهره به چهره با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر مهران فاطمی؛ استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته و در راستای اجرای نهضت پاسخگویی، این هفته نیز به صورت مستقیم و چهره به چهره با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.