پاسخگویی حضوری دکتر عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد

دکتر عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بی واسطه با مردم دیدار کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، دکتر سید مسعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ، در روز یکشنبه با حضور در دفتر این معاونت بی واسطه با مردم دیدار کرد و پاسخگویی مسائل مراجعین انجام داد .