پاسخگویی بر خط مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یزد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در سامانه تلفنی ۱۱۱ با حضور و همکاری مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی به تماس های مردمی پاسخ داد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری و حضور دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی در سامانه تلفنی ۱۱۱ حضور پیدا کرد و پاسخگوی تماس های مردمی شد.