نشست کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر اراک

نشست کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر اراک ذیل کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی با حضور اعضا روز یک شنبه ،مورخ ۶ شهریور ماه برگزار شد. در این نشست آخرین وضعیت گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین در خصوص موضوع انتخاب حسابرس سال ۱۴۰۱ و نحوع جذب مشاور جهت بررسی […]

نشست کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر اراک ذیل کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی با حضور اعضا روز یک شنبه ،مورخ ۶ شهریور ماه برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین در خصوص موضوع انتخاب حسابرس سال ۱۴۰۱ و نحوع جذب مشاور جهت بررسی و اصلاح حسابهای شهرداری بحث و تبادل نظر شد.
ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی شهرداری و آموزرش نیروهای معاونت مالی مرکز و سازمانها و مناطق شهرداری نیز از دیگر موضوعات مطرح شده دراین جلسه بود.