میز خدمت شهرداری تبریز در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد

میز خدمت شهرداری تبریز پیش از ظهرروز جمعه با حضور معاونان شهردار و شهرداران مناطق دهگانه در مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.