مناقـصه عمـومی برای پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه ۷ تبریز

شهرداری منطقه ۷ تبریز درنظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید. به گزارش شهریار، از کلیه متقاضیان واجد شرایط(اشخاص حقیقی وحقوقی) دعوت بعمل می آید در مناقصه فوق الذکر شرکت نمایند. لازم به ذکر […]

شهرداری منطقه ۷ تبریز درنظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید.

به گزارش شهریار، از کلیه متقاضیان واجد شرایط(اشخاص حقیقی وحقوقی) دعوت بعمل می آید در مناقصه فوق الذکر شرکت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد تا ارائه قیمت پیشنهاد شرکت کنندگان و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهدشد. ضمنا شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند

۱- اجرای پروژه تهیه لوله های کاروگیت ۱۸۰۰ جهت هدایت آبهای سطحی- به مبلغ برآورد اولیه ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال – سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال- براساس فهرست (سال ۱۴۰۱) شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب – دارای پروانه و صلاحیت مجاز تولید کنندگان نشان استاندارد ملی ایران باشد.

۲ – آسفالت تراشی و اجرای آسفالت اساسی  با فینیشرحدفاصل پل تراکتورسازی تا سه راهی سردرود(باند کندرو به سمت آذرشهر) و اطراف پل- بمبلغ برآورد اولیه ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال- سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال – براساس فهرست (سال ۱۴۰۱) راه وباند – دارای حداقل رتبه پایه پنج  در رشته راه وترابری باشد.

۲- اجرای پروژه احداث بازارچه محلی واقع درجنب پارک پردیس و محلهای ابلاغی- بمبلغ برآورد اولیه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال- سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال- براساس فهرست(سال ۱۴۰۱) ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسان برقی وچاه-دارای حداقل رتبه پایه پنج در رشته ابنیه – ساختمان یا صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه سه حقیقی باشد.

۴- اجرای پروژه اجراء وتکمیل کانال کرجان و دیوار سنگی جلوی ترانشه کوی سوسنگرد – به مبلغ برآورد اولیه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال – سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ  ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال- براساس فهرست (سال ۱۴۰۱) راه وباند، ابنیه (سال ۱۴۰۱) – دارای حداقل رتبه پایه پنج  در رشته های  راه وترابری یا ابنیه – ساختمان یا صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه سه حقیقی باشد.

الف) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : پیشنهاددهنده قیمت جهت شرکت در مناقصه بایستی پنج درصد (۵%) مبلغ برآورد اولیه پروژه ها را بشرح مذکور بصورت نقدی (فیش بانکی) و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۴۹۶۸ نزد شعبه بانک شهر بنام شهرداری منطقه ۷ تبریز واریز نمایند.

ب) مهلت فروش اسناد مناقصه : از ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ در بستر سامانه ستاد.

ت) آخرین مهلت بارگذاری مدارک : مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ و تنها سپرده شرکت درمناقصه بصورت فیزیکی(درپاکت الف) تا ساعت ۱۱:۰۰ قبل ازظهر روزیکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ به دبیرخانه شهرداری، طبقه همکف ساختمان شهرداری منطقه ۷ واقع درجاده تبریز، آذرشهر، پل تراکتورسازی، ورودی شهرک اندیشه تحویل نمایند.

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادات: راس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ در بستر سامانه ستاد ودر محل اتاق جلسه شهرداری تبریز، طبقه زیرزمین واقع در خیابان آزادی، مابین ابوریحان وحکیم نظامی، نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.

ث) برندگان اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع کارفرما ضبط خواهد شد.

د) شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاهای مختار است و دراینصورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود.

ذ) هزینه چاپ وآگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

ح) به پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهادها یی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خ) برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

ج) ضمنا”سایراطلاعات وتوضیحات لازم دردعوتنامه، شرایط شرکت درمناقصه و ضمنا آدرس سایت سامانه تدارکات دولت(ستاد) setadiran.ir www. می باشد