آگهی مزایده عمومی

فروش املاک ( عرصه فرهنگی)

شهرداری منطقه ۹ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱/۳۰۷۷۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ شهردار محترم کلانشهر تبریز، عرصه فرهنگی ذیل را ((با شرایط نقدی)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. به گزارش شهریار، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی […]

شهرداری منطقه ۹ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱/۳۰۷۷۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ شهردار محترم کلانشهر تبریز، عرصه فرهنگی ذیل را ((با شرایط نقدی)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

به گزارش شهریار، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. ضمناً شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت (مترمربع) ارزش هر مترمربع (ریال)

p-3193

شهرک خاوران عرصه فرهنگی ۷۴/۳۷۳۵ ۷۳/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل ارزش قطعه(ریال)

نوع واگذاری پنج درصد سپرده شرکت در مزایده (ریال)
۲۷۲/۷۰۹/۰۲۰/۰۰۰ قرارداد واگذاری ۱۳/۶۳۵/۴۵۱/۰۰۰

۱- مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب شماره ۱۰۰۶۷۸۵۱۳۲ نزد بانک شهرشعبه دروازه تهران به نام شهرداری منطقه ۹ تبریز واریز گردد.

۲- مهلت فروش اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تا ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ خواهد بود.

۳-اسناد دریافت شده از سامانه به همراه موارد خواسته شده پس از مطالعه ومهر وامضای دیجیتالی باید توسط مزایده گر در سامانه بارگذاری گرددکه بارگذاری مدارک از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تاساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ خواهد بود.

۴- سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیزیکی فقط در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ تا ساعت ۱۱:۰۰ قبل از ظهر به دبیرخانه شهرداری منطقه ۹ تبریز واقع در تبریز- بلوار شهدای غواص-تقاطع جاده باسمنج با بلوار مردانی آذر(اول جاده زرنق) تحویل گردد.

۵- تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت، رأس ساعت ۱۴:۰۰  روز چهارشنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ در محل ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.

۶- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.

۷- در صورتیکه برنده اول و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۸- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و درصورت رد پیشنهادات، سپرده ها قابل استرداد می باشند

۹- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۰- به پیشنهادات فاقدسپرده، مخدوش، مشروط ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۱۱- در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل شرکت مشمول  قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

تذکر: قرارداد واگذاری پس از تسویه حساب کامل تحویل داده خواهد شد.