ظرفیت هوشمند سازی در ارتقای زیست پذیری شهری

رییس کمیسون  خدمات و زیست  شورای شهردر جمع معاونین خدمات شهر کشور : توجه به ظرفیت هوشمندسازی مهم است به گزارش شهرداران و مهندس موسوی ، رئیس کمیسیون خدمات شورای شهر ، تکیه بر هوشمندسازی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان را مورد تاکید قرار داد و گفت : در حوزه ماشین آلات هم بسیار از […]

رییس کمیسون  خدمات و زیست  شورای شهردر جمع معاونین خدمات شهر کشور : توجه به ظرفیت هوشمندسازی مهم است

به گزارش شهرداران و مهندس موسوی ، رئیس کمیسیون خدمات شورای شهر ، تکیه بر هوشمندسازی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان را مورد تاکید قرار داد و گفت : در حوزه ماشین آلات هم بسیار از شهرداری‌ها با فرسودگی سیستم جمع آوری مواجهه‌اند که باعث بروز نارضایتی می‌شود.

شهرداری هوشمند زیرمجموعه ای از دولت هوشمند است که هدف آن تغییر روش تعامل مقامات محلی با جامعه و شهروندان و ایجاد دولتی پویاتر با مشارکت بیشتر شهروندان است. برای تحقق دولت هوشمند و انجام وظایف دولت به طور موثر،  شهرداری ها باید بتوانند از اطلاعات به طور موثر استفاده کنند، داده ها را به صورت شفاف و نظام یافته ای ذخیره کنند و داده های تولید شده خود را با عموم مردم به اشتراک بگذارند. این اقدامات در شهرداری ها موجب افزایش مشارکت محلی در شهرداری ها  می شود.

شهرداری هوشمند، بازتابی محلی از خدمات دولت هوشمند است. شهرداری هوشمند اطلاعات مفیدی از داده های شهری برای شهر و جامعه تولید می کند و همچنین با کنترل داده های شهری با استفاده از فناوری اطلاعات مبتنی بر فناوری های نوین، خدمات کارآمدی را به شهروندان ارائه می دهد. شهرداری هوشمند شامل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل اجرای امور روزمره دولت محلی است و می تواند به عنوان یک سرویس پایگاه داده پویا عمل کند که به طور مثال پرداخت ها و استعلام بدهی می تواند از طریق وب سایت های شهرداری به صورت آنلاین انجام شود. به طور کلی، شهرداری هوشمند، سازمانی است که  خدمات خود را با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت، به راحتی و با کیفیت بالا به شهروندان ارائه می دهد.

روند تشکیل شهرداری هوشمند در سطح شهرداری اساساً از سه بعد تشکیل شده است:

  1.     اتوماسیون امور مالی، کارمندان، دبیرخانه، برنامه ریزی توسعه و فرآیندهای مدیریتی مشابه در شهرداری؛
  2.     مدیریت آنلاین خدمات مانند ارائه شکایات، خواسته ها و دیدگاه های ساکنان شهر ؛ درخواست اطلاعات در مورد شیوه ها و رویه ها، برنامه هایی که در رابطه با مجوزها ، تأییدیه‌ها ، اعتبارات قانونی برای شروع کار
  3.     به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات اولیه در مورد حکومت های محلی در راستای همکاری با سایر نهادها و سازمان های عمومی

با توجه به این مفاهیم و تعاریف ، ممکن است اینگونه نتیجه گیری شود نتایج شهرداری هوشمند مشابه عملکرد دولت هوشمند است که به صورت کامل تر، راحت تر و نزدیکتر به شهروندان ارائه می شود. اما سطح آمادگی شهرهای مختلف در پذیرش شهرداری هوشمند، وجه تمایز مهم بین اجرای پروژه شهرداری هوشمند در شهرهای مختلف یک کشور است که به  در میزان بهره وری و بهبود عملکرد شهرداری هوشمند موثر است.