مهندس فهیمه صالحی رئیس کمسیون عمران شورای شهر صباشهر:

لزوم بهسازی معابر جهت سهولت درتردد شهروندان کم توان وروشن

بهسازی معابر جهت سهولت درتردد شهروندان کم توان وروشن دل دردستور کار قرار دارد به گزارش شهرداران و به نقل از شهرداری صبا شهر فهیمه صالحی گفت:باتوجه به اینکه درگذشته به رفع مشکلات عبور ومرور مربوط به شهروندان کم توان اقدامات کمی صورت گرفته بود.دردوره ششم شورای شهررعایت حقوق تمام شهروندان دردستور کارقراردارد،بالاخص شهروندان کم […]

بهسازی معابر جهت سهولت درتردد شهروندان کم توان وروشن دل دردستور کار قرار دارد

به گزارش شهرداران و به نقل از شهرداری صبا شهر فهیمه صالحی گفت:باتوجه به اینکه درگذشته به رفع مشکلات عبور ومرور مربوط به شهروندان کم توان اقدامات کمی صورت گرفته بود.دردوره ششم شورای شهررعایت حقوق تمام شهروندان دردستور کارقراردارد،بالاخص شهروندان کم توان یا دارای معلولیتهای جسمی . درهمین راستا با بهسازی معابر عبوری وپیاده روها اقدامات ذیل تاکنون صورت گرفته: در سال گذشته قسمتی از پیاده رو خیابان چمران خیابان حافظ و پیاده رو در دوطرف بلوار اکبری وامسال متراژ ۳۰۰۰مترمربع مناسب سازی معابر جهت عبور و مرور افراد کم توان در بلوار تاجیک در محله قاسم آباد وبلوار اصلی شهرک آسمان وقسمتی از میلاد یک حدفاصل مدرسه اتحاد به خیابان یادگار، میدان کاج در شهرک مصطفی خمینی اجرا شده است و ماه های آتی خیابان آزاداگان شهرک بهاران (ویره)با قرارداد جدید وتعیین پیمانکار صورت خواهد گرفت. صالحی درادامه گفت:شورای اسلامی شهروشهرداری آمادگی این رادارد تا درصورت گزارشات مردمی نقاطی راکه عبور ومرور افراد کم توان درآن به سختی صورت میگیرد را بهسازی نمایدتا این عزیزان هم مانند سایر شهروندان از امکانات شهری بهره مند شوند.دربارۀ وضعیت معلولین و استانداردهای داخلی و بین‌المللی حاکم در این زمینه سخن بسیار گفته شده است. اما در حوزۀ شهرسازی و توجه به وضعیت خاص این قشر از شهروندان ذیل مقررات حقوق شهری ــ لااقل در امر اجرای ضوابط ــ خلأ ملموسی وجود دارد. نویسندگان مقالۀ حاضر علاوه بر بررسی سیر قوانین و مقررات حاکم در حوزۀ شهرسازی و مرتبط با وضعیت معلولین، به سیاست‌های راهبردی در امر تقنین در این حوزه پرداخته‌اند؛ به‌علاوه، دربارۀ مهم‌ترین چالش‌های عینی و ضوابط قانونی مرتبط با وضعیت خاص افراد معلول در راستای حضور در شهر و بهره‌مندی آنان از فضای شهری بحث کرده‌اند.