تعرفه عوارض محلی شهرداری پل سفید سال ۱۴۰۳

بر اساس ابلاغ وزارت کشور

به گزارش شهرداران و جلسه بازنگری و تعریف منابع جدید درآمدی ، تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری پل سفید بر اساس ابلاغ وزارت کشور

با الویت ارتقاء خدمات دهی به شهروندان و روان سازی و شفاف سازی با هدف اینکه شهروندان و مودیان بتوانند بر مبنای آن از نحوه وضع خدمات آگاهی داشته باشند دفترچه عوارض محلی در حال بازنگری است. در زمینه تدوین و بازنگری و تهیه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات، از مناطق شهری و سازمانها و شرکتهای وابسته نظرات و پیشنهادات لازم اخذ و در کمیته مربوطه ، کارشناسی صورت می گیرد  تا در تعرفه سال آتی لحاظ گردد. بر اساس طرحی که به شورای شهر ارائه و مورد موافقت اعضا نیز قرار گرفته بود، در راستای رعایت حال همشهریان عزیز و فشار اقتصادی حاکم بر جامعه، کلیه ضوابط، مصوبات تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱، عوارض مشمول جرائم ماده ۱۰۰، مطالبات شهرداری از بابت صدور پروانه ساختمان، مشاغل، پسماند، نوسازی و تخفیفات مالی

موافقت اعضای شورای اسلامی شهر و نظر مثبت هیئت تطبیق مصوبات شورا مبنی بر مساعدت به همشهریان عزیز و همچنین تصویب قطعی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری ، بر اساس قانون جدید درآمد پایدار شهرداری‌ها، تعرفه عوارض محلی باید به‌روز محاسبه شود و از این رو نمی‌توان شرایط و ضوابط حاکم بر سال جاری را به سال بعد تسرّی داد.