ساماندهی معابر خیابان شهید زیباسرشت همچنان ادامه دارد

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کلانشهر ارومیه گفت: هم اینک عملیات زیرسازی در خیابان شهید زیباسرشت در منطقه دو شهری در حال اجرا است.

اکبر قلی پور بیان کرد: بعد از اتمام عملیات زیرسازی در معابر خیابان شهید زیباسرشت، آسفالت ریزی آن طی روزهای آتی وارد فاز اجرا می شود.

وی اظهار کرد: عملیات آماده سازی و ساماندهی معابر خیابان شهید زیباسرشت از سوی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کلانشهر ارومیه انجام می گیرد.