دکتر خامسی(عضوشورای شهریزد)با سرپرست شرکت آبفا یزد دیدار کرد.

دیدار دکتر خامسی(عضوشورای شهریزد)با سرپرست شرکت آبفا یزد