درج و انتشار ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری قم

7 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تأمین مالی طرح توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری و تأمین مالی طرح تکمیل سامانه اتوبوس‌رانی در سازمان بورس درج شد.

بر اساس اطلاعیه بورس تهران، اوراق مشارکت شهرداری قم به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد سالانه و معاف از مالیات، به‌منظور تأمین مالی طرح توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری قم، از تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ با نماد “قم”۰۴۲ در فهرست نرخ‌های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد؛ مدت اوراق ۴ سال و مواعد پرداخت آن هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است.

همچنین اوراق مشارکت شهرداری قم به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد سالانه و معاف از مالیات، به‌منظور تأمین مالی طرح تکمیل سامانه اتوبوس‌رانی شهر قم، از تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ با نماد “قم۴۱۲” در فهرست نرخ‌های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد؛ مدت اوراق ۴ سال و مواعد پرداخت آن هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است.