درباره ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
امیر موسى کاظمى

مدیر اجرایى و بازرگانى :
مسعود نیکو منش

سردبیر:
محسن فاتحى

مدیر مالى:
سمیه رضاخانى

تهیه و تنظیم خبر :
زهرا قر هباغى ، محمود عارفى

مسئول بخش خبر :
صفر رحیمیان

مدیر سایت و روابط عمومى:
مبینا رستمی

طرح جلد و صفح هآرایى:
نیما قیاسى

عکاس:
محمد ثان ىخانى