رسوبگیری ۱۹حوضچه جدید در منطقه ۱۲

منطقه 12

رییس اداره قنوات ومسیل های منطقه ۱۲ از  ۱۹ حوضچه جدید رسوبگیر و ۵ منهول آبگیر در سال ۱۴۰۲ به منظور جلوگیری از آب گرفتگی های احتمالی معابر خبر داد.
به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، نشری رئیس اداره قنوات و مسیل های منطقه با بیان اینکه پاکسازی و لایروبی انهار و کانالهای آب از فعالیت های مداوم شهرداری منطقه است که با توجه به نزدیک شدن به فصول بارشی سال، به صورت جدی تر انجام می شود، گفت: در همین راستا علاوه بر لایروبی، پاکسازی نهرها و کانال ها  نسبت به احداث حوضچه های رسوبگیر در انهار منطقه نیز اقدام شده است.
نشری افزود :  با احداث ۱۹ حوضچه جدید که در مرز شبکه های فرعی با اصلی جمع آوری آب های سطحی قراردارد، از ورود رسوبات و زباله های خشک به شبکه اصلی جلوگیری خواهد شد.
رییس اداره قنوات و مسیل ها ی منطقه ۱۲ با تاکید بر اینکه ۱۹ حوضچه جدید از جمله مهم ترین سازه های ضروری به منظور جدا کردن رسوبات همراه جریان ورودی به کانال های انتقال آب هستند، اظهار داشت: طرح جامع مدیریت آب های سطحی به منظور مهار و جمع آوری آب های سطحی از طریق احداث کانال، حوضچه های رسوبگیر ،رسوب برداری، پاکسازی انهار، کانالها و ساماندهی مسیل ها و با هدف  افزایش رضایت شهروندی در برنامه ریزی مدیریت شهری منطقه قرار دارد.در این حالت رسوبات باید قبل از ورود به سامانه پمپ ها از جریان جدا شوند.  ۱۹ حوضچه جدید ه همین منظور در سامانه پمپاژ معمولا از آشغالگیر و حوضچه ترسیب در ورودی پمپ ها استفاده می شود. از طرف دیگر چنان چه در بخش هایی از سامانه انتقال سرعت جریان کم باشد، امکان رسوب گذاری در آن ها وجود دارد. ۱۹ حوضچه جدید در اثر رسوب گذاری، شیب کانال ها تغییر کرده و با بالا آمدن رقوم کف کانال، ارتفاع آزاد در آن ها کاهش یافته و در نهایت از ظرفیت آبرسانی کاسته می شود. در آبگیریی با استفاده از بند انحرافی، شرایط رسوبگذاری در پشت بند انحرافی وجود دارد. در این شرایط نیز ته نشینی تمام رسوبات همراه جریان به سختی صورت خواهد پذیرفت، مگر آنکه مخزن بسیار بزرگ باشد. از سوی دیگر رسوبگذاری در بالادست بند انحرافی می تواند مشکلات تازه ای را به وجود آورد. به خصوص وقتی که باید مقادیر قابل توجهیاز آب منحرف گردد. در این حالت جداسازی رسوبات پس از انحراف جریان نیز باید صورت پذیرد. یکی از سازه های متداول برای کاهش مقدار ورود رسوب به کانال های انتقال آب، حوضچه رسوب گیر می باشد. در این سازه ها با افزایش سطح مقطع، سرعت جریان کاهش یافته و ذرات رسوبی در اثر نیروی ثقل ته نشین می شوند. عوامل مختلفی مانند خصوصیات ذرات رسوبی، دبی جریان و راندمان تله اندازی مورد نیاز در طراحی حوضچه های رسوبگیر موثر می باشند. از طرف دیگر ابعاد دیواره های حوضچه نیز باید به صورتی تعیین شوند که از نظر سازه های پایدار باشند. در این مقاله به روش های کاهش رسوب و بررسی ضوابط طراحی این سازه ها پرداخته می شود.