حضور پر رنگ استان یزد در بیست و نهمین جلسه ی کمیته ملی وام دهیاری ها سازمان شهرداری و دهیاری های کشور

در راستای برنامه ریزی و سیاست های توسعه روستایی استان و با پیگیری های موثر دکتر محمد حسین طالبی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با بیش از 129 ملیارد تومان تسهیلات جهت خرید ماشین آلات موافقت گردید.

در بیست و نهمین جلسه ی کمیته ملی وام دهیاری ها سازمان شهرداری و دهیاری های کشور مصوب گردید سهم آورده دهیاری ها برای دریافت تسهیلات درخواستی (۱۰%) مبلغ کل ماشین آلات و مابقی آن (۹۰%) تسهیلات بانکی باشد.نرخ این تسهیلات ۸% و بازپرداخت ۶۰ ماهه می باشد.