جلسه کمیته زیباسازی شهری شهرداری سمنان

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از برگزاری جلسه کمیته زیبا سازی شهری شهرداری سمنان خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان گفت: جلسه کمیته زیبا سازی شهری شهرداری سمنان با حضور معاونین، مدیران محترم مناطق سه گانه رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان و سیما منظر و فضای سبز شهری در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی شامل جانمایی المان انگشتر که توسط یکی از هنرمندان سمنانی ساخته شده صورت پذیرفت.

امیر نجم در ادامه عنوان کرد: در این جلسه در رابطه بازپیرایی میدان پیروزی، طراحی در رابطه با المان، ساز و کارهای مربوط به پیرایش فضای سبز، محوطه میدان و تندیس موجود در مر کز میدان هماهنگی های لازم انجام شد.

وی اظهار داشت: اصلاح و باز پیرایی المان و محوطه بوستان سرداران شهید واقع در خیابان ابوذر مورد بحث و تبادل قرار گرفت.

همچنین مقرر شد به منظور هماهنگی اجرایی فراخوان و بحث طراحی المان های بهاری جلسات کمیته زیباسازی شهرداری سمنان به صورت مستمر پس از صدور احکام توسط شهردار محترم برگزار شود و هماهنگی های لازم پیرامون دیوار نگاره ها، بازپیرایی فضای سبز و تسهیلات شهری و المان ها انجام گردد.