جلسه سازمان نظام مهندسی شهرستان آباده برگزار شد

با توجه به پیگیریهای مکررسازمان نظام مهندسی شهرستان آباده درراستای احقاق حقوق عامه وتأکیدمیثم ابراهیم زاده دادستان شهرستان آباده رحمان نارکی معاون وی در جلسه عمومی سازمان نظام مهندسی شهرستان آباده حضور یافته و مسائل حقوقی و مسئولیت مدنی آنها را از دیدگاه قانون شرح داد. به گزارش شهرداران مسئول‌ کمیته آموزش نظام مهندسی مهندس […]

با توجه به پیگیریهای مکررسازمان نظام مهندسی شهرستان آباده درراستای احقاق حقوق عامه وتأکیدمیثم ابراهیم زاده دادستان شهرستان آباده رحمان نارکی معاون وی در جلسه عمومی سازمان نظام مهندسی شهرستان آباده حضور یافته و مسائل حقوقی و مسئولیت مدنی آنها را از دیدگاه قانون شرح داد.

به گزارش شهرداران مسئول‌ کمیته آموزش نظام مهندسی مهندس نیکو که درروزهای اخیر بعنوان نماینده دادستانی معرفی شده بود گفت: در استان فارس باتوجه به پیگیری‌های ریاست محترم نظام مهندسی وهمکاری های مستمر دادستان ومعاون محترم ایشان و همکاری های نظام مهندسی استان توانسته ایم گام جدیدی درجهت ارتقاکیفیت ساختمان سازی و ساماندهی استادکاران ساختمانی برداشته و برای اولین بار شهرستان ما بصورت پایلوت نه تنها در استان بلکه درسطح کشورگامی جدید و و نو برخواهدداشت درادامه مهندس ابوالحسنی رئیس سازمان مهندسی آباده توضیحات لازم جهت برنامه های نظام مهندسی داد و ازهمکاری چند جانبه با دستگاه قضا خبر داد.

در جلسه سازمان نظام مهندسی شهرستان آباده مهندس فدایی ناظرارشد این سازمان مطالب فنی را همراه باویدئوپرژکشن بصورت شیوا بیان کرده وضمن اعلام نقش آفرینی اصحاب رسانه دراین مقوله خبرنگاران آقایان هادی اکبرزاده رابعنوان مشاور رسانه ای و علی اکبرزاده رابعنوان خبرنگارافتخاری با حکم و ابلاغ مهندس مهدی ابوالحسنی به جامعه مهندسین آباده اعلام کرد.