تسریع آماده‌سازی طرح مطالعه بدنه سازی ورودی شرق تبریز

شهردار تبریز از ورودی شرق تبریز واقع در مسیر دروازه تبریز-تهران به عنوان مهمترین ورودی شهر نام برد و بر ضرورت تسریع در اجرای بدنه سازی آن تاکید کرد.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار در پنجمین قرار خدمت از دور دوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۱ اظهار کرد: ورودی شرق تبریز به عنوان مهمترین ورودی شهر روزانه شاهد حجم زیادی از تردد توسط شهروندان و مسافران است که آماده سازی و افزایش زیبایی بصری این محدوده بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: طرح بدنه سازی این مسیر در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج مطرح و مقرر شده است توسط یک شرکت مشاور نیز مطالعه این طرح انجام یافته و پیگیری شود.

هوشیار ورودی شهر را نخستین بستر عبور و مرور دانست و افزود: با اجرای این طرح مهمترین ورودی شهر تبریز ساماندهی خواهد شد.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به لزوم تسریع در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: بدنه سازی و زیباسازی مسیر ورودی تبریز در این محدوده علاوه بر زیبایی می تواند در ایمن سازی ورودی شهر نقش مهمی ایفا کند.