تداوم زیرسازی خیابان شهید پیام ارومیه

رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری کلانشهر ارومیه گفت: در تداوم عملیات عمرانی در سطح منطقه یک شهری، عملیات اجرایی زیرسازی در خیابان شهید پیام در حال اجرا است.

اکبر قلی پور با بیان اینکه این عملیات با هدف تسهیل در عبور و مرور شهری از سوی ماشین آلات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه در حال اجرا است، بیان کرد: پس از اتمام عملیات زیرسازی و تامین بستر مناسب، عملیات آسفالت‌ریزی در این محدوده شهری وارد فاز اجرایی می‌شود.