برگزاری دوره آموزشی “آئین نگارش و مکاتبات اداری” در شهرداری شهرکرد

دوره آموزشی نگارش و مکاتبات اداری ویژه کارکنان شهرداری شهرکرد به مدت 2 روز در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی، بهبود روند نگارش و مکاتبات اداری بوده است.