برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک در درگز

در راستای تشدید اقدامات نظارتی و اجرای احکام پرونده های متشکله جهت اثرگذاری درجلوگیری از تخلفات صنفی جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک با حضور محمد کرمی فرماندار شهرستان و ادارات تعزیرات حکومتی، صمت، بسیج، نیروی انتظامی، دامپزشکی، غله، بهداشت، جهاد، اتاق اصناف، امورمالیاتی و... در محل فرمانداری درگز تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان درگز
ابتدا ایمانی دبیرکارگروه و رئیس اداره صمت ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده به موضوعات و مشکلات بازار اشاره سپس سایر اعضاء به گزارش اقدامات حوزه خود پرداختند و پس از آن رئیس تعزیرات حکومتی در ارتباط همکاری دستگاهها بویژه نیروی انتظامی جهت اجرای احکام صادره با توجه مواد قانونی و تشکیل پرونده های کیفی توضیحاتی دادند و درادامه کرمی فرماندار ضمن تشریح وضعیت و مشکلات موجود بازار نسبت به تشدید اقدامات نظارتی با اولویت عملکزد اعضای هیات مدیره و صنوف اثرگذار و تقویت اجرای گشتهای مشترک تاکید نمودند. به گفته کرمی ؛ جلسات این کمیته به صورت مستمر و با حضور دستگاههای عضو با مدیریت فرمانداری و دبیری تعزیرات حکومتی تشکیل می شود تا وضعیت بازار و میزان عرضه و توزیع ، پایش و از افزایش خودسرانه قسمت ها جلوگیری شود.