بازدید فرماندار خلیل آباد از نقاب بخش مرکزی شهرستان بصورت دهگردشی

مهندس سید مسعود یاوری فرماندار شهرستان درادامه برنامه های بازدید از روستاها و دیدار چهره به چهره با مردم از روستای نقاب در بخش مرکزی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خلیل آباد، یاوری در برنامه های خود با حضور در محل استخر های ذخیره آب ومربوط به شرکت تعاونی پاکدشت که تامین کننده آب شرب وکشاورزی اهالی این روستا است ضمن دیدار با صاحبان مجموعه وتعاونی  پاکدشت با آنان فی مابین  مسائل مربوط به حوزه های کشاورزی خود بحث وتبادل نظر کردند.
یاوری در این بازدید با حضور در محل کارخانه فراورده های لبنی  نقاب که دارای حدود ۲۰۰ نفر عضو وسرمایه گذار است، از امکانات وسرمایه هزینه شده دراین مجموعه با صرف اعتیار بیش از ۳ میلیارد تومان  بازدیدکردند.
دراین برنامه دهگردشی از دهیار وشورای شهرستان وبخشدارمرکزی شهرستان خواست در یک فرصت یک ماهه  ضمن رسیدگی  به مشکلات سهامداران وضعیت آن روشن شود واداره تعاون کار ورفاه اجتماعی هم  با نظارت کافی مسائل مربوط به این  تعاونی وعلت اینکه مجمع نگذاشته اند بحث وتبادل نظر شد.
دراین بازدید مهندس ابراهیمی بخشدار مرکزی مکلف شد، موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری واقدام کند.
بازدید از دو سردخانه رنجبر در نقاب وسردخانه عاقبتی در میرآباد ونیر بازدید از باغ اناری  ومیزان فروش  انار در درجه های مختلف،بازدیداز روستای کلاته شور ازدیگر برنامه های  صورت گرفته درروستای نقاب است.
دربازدید  مهندس یاوری دهیار واعضای شورا ونیز بخشدار مرکزی شهرو مدیران جهاد کشاورزی شرکت داشتند.