ایمن سازی مخازن آب در بوستان جنگلی سرخه حصار

ایمن سازی مخازن آب در بوستان جنگلی سرخه حصار شهردار منطقه۱۳ از ایمن سازی کامل مخازن آب در بوستان جنگلی سرخه حصار خبر داد. به گزارش  شهرداران و روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، محمدهادی علی‌احمدی، شهردارمنطقه گفت : در راستای ایمن سازی کامل مخازن آب بوستان جنگلی سرخه حصار، طناب نجات در مخازن ۲ و ۳ […]

ایمن سازی مخازن آب در بوستان جنگلی سرخه حصار

شهردار منطقه۱۳ از ایمن سازی کامل مخازن آب در بوستان جنگلی سرخه حصار خبر داد. به گزارش  شهرداران و روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، محمدهادی علی‌احمدی، شهردارمنطقه گفت : در راستای ایمن سازی کامل مخازن آب بوستان جنگلی سرخه حصار، طناب نجات در مخازن ۲ و ۳ نصب شده است.وی افزود: این اقدام به منظور ایمنی انجام گرفته است و در تمام طول و عرض مخازن طنابهای نجات به طور ضربدری نصب شد. به گفته شهردار منطقه۱۳، مخازن آب بوستان سرخه حصار مجهز به فنس با ارتفاع مناسب و همچنین تابلوهای هشدار دهنده می باشند تا از ورود شهروندان به داخل مخازن ممانعت شود و طناب های نجات نیز به منظور تکمیل اقدامات ایمنی در صورت بروز حوادث احتمالی و صیانت از جان شهروندان در مخازن آب نصب شده است.

مخزن های آب جزء سامانه مهم حفاظتی آب و در واقع حصاری است که از آلودگی آب که به طرف مصرف کننده درحرکت است جلوگیری می کند. به لحاظ تاریخی ساختمان های مخازن آب آشامیدنی (تصفیه ش ده) برای این طراحی شده بودند تا ضمن جلوگیری از آلودگی آب تغییرات تقاضای آب را یکنواخت نمایند، نوسانات فشارآب در شبکه توزیع را کاهش دهند، آب مورد نیاز اطفای حریق را ذخیره و فراهم نمایند و در هنگام قطع برق و حوادث، آبرسانی و توزیع آ نرا استمرار بخشند.