اطلاعیه فروش اوراق مشارکت توسعه و تجهیز اتوبوسرانی شهرداری اهواز

مشارکت در توسعه حمل و نقل عمومی با سود على الحساب ۱۸ درصد پرداخت سود هر سه ماه یک بار : ۴ ساله با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار ایران ناشر: شهرداری اهواز با عاملیت و ضمانت بانک شهر در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱

مشارکت در توسعه حمل و نقل عمومی با سود على الحساب ۱۸ درصد
پرداخت سود هر سه ماه یک بار : ۴ ساله با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار ایران ناشر: شهرداری اهواز
با عاملیت و ضمانت بانک شهر در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱