اطلاعیه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک در نظر دارد جهت تکمیل کار حمل و نقل در بخش خصوصی راننده پایه یک جذب نماید.

اطلاعیه
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک در نظر دارد جهت تکمیل کار حمل و نقل در بخش خصوصی راننده پایه یک جذب نماید.
جهت اطلاعات بیشتر از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح به محل سازمان به نشانی میدان صنعت- پایانه مسافربری مرکزی – طبقه دوم- اموراداری مراجعه نمایید.