اجرای طرح پاکسازی کوچه به کوچه خیابان شهید پیری

طرح "خدمات محله ای" با پاکسازی اساسی تمامی معابر اصلی و فرعی سطح حوزه شهرداری منطقه ۱۰ تبریز، بطور مستمر در حال اجراست.

به گزارش شهریار، در تداوم پاکسازی اساسی سطح حوزه و به منظور ارتقای بهداشت محیط شهری و رفاه حال شهروندان از سوی نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه، “طرح  خدمات محله ای” در محلات تحت پوشش شهرداری منطقه، همچنان ادامه دارد.
در همین راستا این فعالیت در تمامی مسیرهای اصلی و فرعی خیابان پیری واقع در شهید قره باغی توسط کارگران سختکوش خدمات شهری منطقه ۱۰ به انجام رسید.
تنظیف معابر اصلی و فرعی، قطعات خالی و زمین های رها شده، امحای آگهی های تاریخ گذشته و جمع آوری تابلوهای اضافه، پاکسازی کانال ها، لایروبی جوی ها و ساماندهی و پاکسازی باکس های زباله و رفت و روب معابر از جمله محورهای این طرح است که در تمامی محلات و مسیرهای سطح منطقه عملیاتی می شود.