کنترل آفت سفیدبالک در فضای سبز منطقه ۲٠

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲٠ از جمعیت بالای دشمنان طبیعی آفت سفیدبالک توت در منطقه خبر داد.

به گزارش شهرداران، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲٠ از جمعیت بالای دشمنان طبیعی آفت سفیدبالک توت در منطقه خبر داد.

مقدمه:
در این مقاله، به کنترل آفت سفیدبالک در فضای سبز منطقه ۲٠ پرداخته خواهد شد. سفیدبالک توت یک آفت جدی برای گیاهان فضای سبز شهر تهران محسوب می‌شود و با تغذیه از شیره گیاهی، باعث ضعف گیاه میزبان می‌شود. این آفت با ترشح عسلک محیط مناسبی را برای رشد قارچ‌های دوده یا فوماژین ایجاد می‌کند که در نهایت موجب اختلال در فتوسنتز گیاه میزبان می‌شود.

مهمترین دشمنان طبیعی سفیدبالک توت:
در سطح منطقه ۲٠، بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنبورهای پارازیتوئید، بالتوری سبز، کفشدوزک شکارگر کروی، کفشدوزک لکه هلالی و عنکبوت‌های شکارگر مهمترین دشمنان طبیعی سفیدبالک توت هستند. این دشمنان طبیعی با تغذیه از آفت سفیدبالک در مراحل مختلف زیستی، به صورت طبیعی جمعیت آفت سفیدبالک توت را مهار می‌کنند.

عوامل مؤثر در افزایش جمعیت دشمنان طبیعی:
دشمنان طبیعی از قدرت بسیار بالایی در کنترل جمعیت سفیدبالک توت برخوردار هستند. از جمله عوامل مؤثر در افزایش جمعیت دشمنان طبیعی می‌توان به حمایت از دشمنان طبیعی، عدم استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی پرخطر، استفاده از آفت‌کش‌های زیست سازگار و گیاهی، روغن پاشی و اقدامات زمستانه که منجر به عدم استفاده از حشره‌کش‌های شیمیایی پرخطر می‌شود، اشاره کرد.

تحقیقات و طرح‌های تحقیقی:
طی سه ماهه گذشته، کارشناسان پژوهشی و تحقیقاتی مرکز تام مطالعه تحقیقاتی وسیعی در زمینه کنترل آفت سفیدبالک انجام دادند. در طرح تحقیقاتی که انجام گرفت، دلایل افزایش جمعیت دشمنان طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از دشمنان طبیعی و آفت‌کش‌های زیست سازگار و گیاهی، عدم استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی پرخطر و اقدامات زمستانه می‌تواند به کنترل جمعیت سفیدبالک توت در منطقه ۲٠ کمک کند.

نتیجه‌گیری:
کنترل آفت سفیدبالک در فضای سبز منطقه ۲٠ نیازمند استفاده از دشمنان طبیعی، آفت‌کش‌های زیست سازگار و گیاهی، عدم استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی پرخطر و اقدامات زمستانه است. این اقدامات می‌تواند به کاهش جمعیت سفیدبالک توت و حفظ فضای سبز شهری منطقه کمک کند.