به همت همکاران واحد زیباسازی

نصب المان های شهری متناسب با ایام محرم در سطح شهر

نصب المان های شهری متناسب با ایام محرم در سطح شهر به همت همکاران واحد زیباسازی

به گزارش شهرداران، نصب المان های شهری متناسب با ایام محرم در سطح شهر به همت همکاران واحد زیباسازی