حریق و دودگرفتگی در مجتمع تجاری إداری خلیج فارس ٢

️ مانور ستاد مديريت بحران شهرداری ناحیه۸

مانور ستاد مدیریت بحران شهرداری #ناحیه۸ با موضوع حریق و دودگرفتگی در مجتمع تجاری إداری خلیج فارس ٢
ب️ه گزارش شهرداران مانور اصلی با موضوع حریق و دودگرفتگی در مجتمع تجاری اداری خلیج فارس ٢ در محدوده ناحیه٨ با محوریت ستاد بحران ناحیه و با حضور سهرابی شهردار ناحیه و اعضای تخصصی کمیته: شجاعی دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری #منطقه۲ ، نمایندگان تخصصی ادارات راهور، آتش نشانی، آب و برق، گاز، مخابرات، اورژانس، هلال احمر و مدیریت محله سپهر و اعضای خانه دوام و ایمنی محلات سپهر و آسمانها و باهدف همکاری هم اندیشی، تعامل و هماهنگی بیشتر بین ادارات در ساختمان مجتمع تجاری إداری خلیج فارس ٢ برگزارشد .حریق و دودگرفتگی در مجتمع تجاری إداری خلیج فارس ٢ 

️ در این برنامه، ضمن اجرای سناریوی مصوب سازمان مدیریت بحران ‌با تعامل و همفکری و هماهنگی و ارتباط موثر بین اعضای تخصصی در اجرای مانور، جهت موضوع مقابله با بحران های احتمالی و جلوگیری از گسترش خسارات وارده، بررسی سرعت و صحت عملکرد عوامل إنسانی و تجهیزات ارگان ها و… مورد ارزیابی قرار گرفت .️ در این برنامه، ضمن اجرای سناریوی مصوب سازمان مدیریت بحران ‌با تعامل و همفکری و هماهنگی و ارتباط موثر بین اعضای تخصصی در اجرای مانور، جهت موضوع مقابله با بحران های احتمالی و جلوگیری از گسترش خسارات وارده، بررسی سرعت و صحت عملکرد عوامل إنسانی و تجهیزات ارگان ها و… مورد ارزیابی قرار گرفت .️ در این برنامه، ضمن اجرای سناریوی مصوب سازمان مدیریت بحران ‌با تعامل و همفکری و هماهنگی و ارتباط موثر بین اعضای تخصصی در اجرای مانور، جهت موضوع مقابله با بحران های احتمالی و جلوگیری از گسترش خسارات وارده، بررسی سرعت و صحت عملکرد عوامل إنسانی و تجهیزات ارگان ها و… مورد ارزیابی قرار گرفت .