توسط واحد خدمات شهری شهرداری خاکعلی

فضاسازی سطح شهر همزمان با آغاز ایام محرم

فضاسازی سطح شهر همزمان با آغاز ایام محرم توسط واحد خدمات شهری شهرداری خاکعلی

به گزارش شهرداران، فضاسازی سطح شهر همزمان با آغاز ایام محرم توسط واحد خدمات شهری شهرداری خاکعلی