در محلات هرندی، کوثر و بازار

طرح جمع آوری معتادین متجاهر در سطح محلات و معابر محلات کم برخوردار

طرح گشت های فوریتی خدمات اجتماعی ۱۳۷ پلاس در محلات هرندی، کوثر و بازار بمنظور جمع آوری معتادین متجاهر و کارتن خواب انجام و تحویل مراجع ذی صلاح گردید.

به گزارش شهرداران، طرح جمع آوری معتادین متجاهر در سطح محلات و معابر محلات کم برخوردار انجام شد با توجه به نیاز روزافزون جامعه به اجرای برنامه‌های ساماندهی و جمع آوری معتادین، طرح گشت های فوریتی خدمات اجتماعی ۱۳۷ پلاس در محلات هرندی، کوثر و بازار به عمل آمد. این طرح با هدف جمع آوری معتادین متجاهر و کارتن خواب انجام شده و پس از مرحله گشت در محلات مشخص، معتادین به مراجع ذی صلاح تحویل داده می‌شوند.

در گزارشی که توسط روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ منتشر شد، ساداتی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری معتادین متجاهر با کمک سازمان خدمات اجتماعی خبر داد. او توضیح داد که با تماس شهروندان به سامانه ۱۳۷ پلاس و همکاری با مراجع ذیصلاح، طرح ساماندهی و جمع آوری معتادین در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش اول این طرح، گشت های فوریتی خدمات اجتماعی ۱۳۷ پلاس در محلات هرندی، کوثر و بازار انجام شد. در این گشت ها، معتادین متجاهر و کارتن خواب که در معابر این محلات حضور داشتند، شناسایی و به طور مستقیم با مشاوران و کارشناسان اجتماعی تماس گرفته و سپس به مراجع ذی صلاح تحویل داده می‌شوند.

بخش دوم این طرح، گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ بود که در آن ساداتی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری معتادین خبر داد و به بزرگداشت هماهنگی سازمان خدمات اجتماعی در این طرح اشاره کرد.

بخش سوم این مقاله، نقش شهروندان در جمع آوری معتادین متجاهر و کارتن خواب است. بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، شهروندان از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ پلاس اقدام به گزارش موارد مشکوک در محلات می‌کنند که باعث هماهنگی مراجع ذیصلاح و اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری می‌شود.

در بخش آخر، اهمیت طرح ساماندهی و جمع آوری معتادین متجاهر به دلیل مشکلات اجتماعی و ایجاد خطرات در محلات کم برخوردار بررسی می‌شود. اجرای این طرح با هماهنگی مراجع ذیصلاح و با استفاده از گزارش شهروندان به سامانه ۱۳۷ پلاس، در راستای ساماندهی معتادین متجاهر و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شده است.