سرمایه گذاری شهر تهران دستورکار مناطق ۲۲گانه در سال ۱۴۰۳

معاون هماهنگی و امورمناطق مطرح کرد؛

حل دغدغه های فرهنگی و سرمایه گذاری شهر تهران دستورکار مناطق ۲۲گانه در سال ۱۴۰۳
سومین هم اندیشی شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۱۴۰۳ با حضور عباس شعبانی معاون هماهنگی و امور مناطق، مهرداد باقری رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، نوید خاصه باف مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و مدیران کل این معاونت، مشاورین و شهرداران مناطق برگزارشد.مهرداد باقری رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بارحضور در این هم اندیشی بر ضرورت همکاری مناطق ۲۲ گانه در جهت بهسازی فضای پیرامونی مجموعه های فرهنگی تأکید کرد.
نوید خاصه باف مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران در ادامه از تدوین اطلس جامع سرمایه گذاری در شهر تهران خبر داد. سرمایه گذاری شهر تهران دستورکار مناطق ۲۲گانه در سال ۱۴۰۳

به گزارش شهرداران  روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق عباس شعبانی ضمن تسلیت شهادت رییس جمهور و هیأت همراه ایشان بر ضرورت ثبت پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال انجام در مناطق ۲۲ گانه تأکید کرد.
مهرداد باقری رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بارحضور در این هم اندیشی بر ضرورت همکاری مناطق ۲۲ گانه در جهت بهسازی فضای پیرامونی مجموعه های فرهنگی تأکید کرد. سرمایه گذاری شهر تهران دستورکار مناطق ۲۲گانه در سال ۱۴۰۳
نوید خاصه باف مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران در ادامه از تدوین اطلس جامع سرمایه گذاری در شهر تهران خبر داد.