راه اندازی گشت انضباط شهری در شهرداری ناحیه سه منطقه ۵ تبریز

در راستای ناحیه محوری در شهرداری تبریز، گشت انضباط شهری در شهرداری ناحیه سه منطقه ۵ راه اندازی شد.

به گزارش شهرداران، “گشت انضباط شهری” در شهرداری ناحیه سه منطقه ۵ با هدف افزایش سطح نظارت شهرداری و تامین حقوق عامه شهروندان راه اندازی شد.

این گشت ه صورت ۲۴ ساعته و در قالب گروه فنی، در  چهار شیفت کاری در محدوده شهرداری ناحیه سه منطقه فعال خواهد بود.

عمده وظایف این گروه شامل: نظارت و کنترل دقیق نگهداشت شهری، نظارت بر اقدامات خدمات شهر، ترافیکی و فضای سبز و شناسایی نقاط حادثه خیز شهری تعیین شده است.

کنترل و نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی در سطح ناحیه، نظارت بر کنترل معابر و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و نظارت بر سایر ماموریت های روزانه پیمانکاران فعال در سطح شهرداری ناحیه از دیگر وظایف مورد توجه در این گشت شهری است.