جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان تربت حیدریه

در راستای نظارت موثر بر واحدهای صنفی، جلسه تنظیم بازار با حضور اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات قبل، بر کنترل قیمت ها به منظور جلوگیری از افزایش، از سوی بازرسان مجموعه مورد تاکید قرار گرفت.