تفکیک زباله با روش‌های فناوری مدرن

شهرداری بجنورد

تفکیک زباله با روش‌های فناوری مدرن
رایزنی شهرداری برای همکاری با شرکت پیشگامان دامنه فناوری .در اجرای طرح تفکیک از مبدا
به گزارش شهرداران این جلسه با حضور شادکام معاونت خدمات شهری،قربانی مدیرعامل سازمان و مسئولین و کارشناسان سازمان در دفتر معاونت خدمات شهری با موضوع واگذاری طرح تفکیک ازمبدا به بخش خصوصی برگزار شد.

قربانی اظهار داشت:طرح تفکیک ازمبدا باید در یک بازه زمانی مشخص اجرایی شده و با توجه به اینکه قبلاً فرهنگ سازی در خصوص تفکیک از مبدا به صورت پراکنده انجام گردیده موجب شده تا اقدامات انجام شده از اثربخشی لازم برخوردار نباشد

در ادامه شادکام تفکیک ازمبدا را الزامی برای مدیریت پسماند در عرصه های مختلف استان خواند و بیان کرد : برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است که دراین زمینه یکی از استراتژی های که می تواند اثربخش باشد،بحث آموزش های شهروندی است

در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شرکت فوق در بازه زمانی مشخص درخواست‌ها ، برنامه ها و پیشنهادات خود را ارائه نموده که پس از موافقت مسئولین و امضا قرارداد در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه شادکام تفکیک ازمبدا را الزامی برای مدیریت پسماند در عرصه های مختلف استان خواند و بیان کرد : برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است که دراین زمینه یکی از استراتژی های که می تواند اثربخش باشد،بحث آموزش های شهروندی است

در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شرکت فوق در بازه زمانی مشخص درخواست‌ها ، برنامه ها و پیشنهادات خود را ارائه نموده که پس از موافقت مسئولین و امضا قرارداد در دستور کار قرار گیرد.