بهبود از اعتیاد و روند درمان بیماری یک کودک کار و خیابان

مدیر اداره پیشگیری سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران

 از بهبود اعتیاد یک کودک کار و خیابان از دام اعتیاد خبرداد و گفت: این کودک پس از بهبود مصرف مواد مخدر، روند درمان بیماری اش نیز صورت گرفت.
به گزارش شهرداران  روابط عمومی سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران؛ مریم شیردل اظهار کرد: این کودک کار و خیابان از سوی پویاشهر منطقه ۱۹ مورد شناسایی قرار گرفته بود و اقدامات مددکارانه ویژه ای برای او صورت گرفت.
وی افزود: پس از اقدامات اولیه مددکارانه و مشاوره مشخص شد این کودک دچار آسیب شده و مصرف کننده مواد مخدر است که به سرعت روند بهبودی او آغاز شد.مدیر اداره پیشگیری سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مراکز پویاشهر درمان بیماری کودکان کار و خیابان با همکاری موسسات خیریه، خیران و این سازمان است؛ همچنین در صورتی که اولیای کودکان کار و خیابان دچار اعتیاد به مواد مخدر باشند روند بهبودی آنها در مراکز درمانی صورت می گیرد.مدیر اداره پیشگیری سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مراکز پویاشهر درمان بیماری کودکان کار و خیابان با همکاری موسسات خیریه، خیران و این سازمان است؛ همچنین در صورتی که اولیای کودکان کار و خیابان دچار اعتیاد به مواد مخدر باشند روند بهبودی آنها در مراکز درمانی صورت می گیرد.
شیردل ادامه داد: پس از ترک مواد، روند درمان وی در یکی از مراکز درمانی شهر تهران صورت گرفته و در حال حاضر شرایط عمومی این کودک مساعد گزارش شده است.
مدیر اداره پیشگیری سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مراکز پویاشهر درمان بیماری کودکان کار و خیابان با همکاری موسسات خیریه، خیران و این سازمان است؛ همچنین در صورتی که اولیای کودکان کار و خیابان دچار اعتیاد به مواد مخدر باشند روند بهبودی آنها در مراکز درمانی صورت می گیرد.