مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز:

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز منتشر شد

مدیرکل برنامه‌وبودجه شهرداری تبریز از انتشار برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در قالب مقادیر تفکیکی منابع و مصارف مناطق دهگانه، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش شهرداران، مهدی عبدالهی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌وبودجه  مصوب سال  ۱۴۰۲ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است،   منابع درآمدی برنامه‌وبودجه  شهرداری تبریز بدون ارقام تکراری رقم  یک صد و هفتاد و شش هزار و ‌پانصد و چهل میلیارد ریال (۱۷۶.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) است که نسبت به برنامه ‌و بودجه  مصوب سال  ۱۴۰۱، نود و دو  درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: با احتساب ارقام تکراری این رقم دویست هزار میلیارد ریال (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) است که نسبت به برنامه‌وبودجه  مصوب سال  ۱۴۰۱، نود و شش درصد رشد داشته است.

برای  اطلاع رسانی و شفافیت بیشتر  اقدامات شهرداری در سال پیشرو، علاقمندان  و شهروندان جهت مشاهده و دریافت کامل برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۲  شهرداری تبریز، می توانند از طریق لینک (اینجا) دانلود کنند.