بازدید شهردار و مسئول اداره میراث فرهنگی از بنای تاریخی میلمیلونه

بازدید شهردار و مسئول اداره میراث فرهنگی از بنای تاریخی میلمیلونه جهت بررسی پتانسیل گردشگری و ارزیابی بافت تاریخی شهر نیم‌ور

به گزارش شهرداران، بازدید شهردار و مسئول اداره میراث فرهنگی از بنای تاریخی میلمیلونه جهت بررسی پتانسیل گردشگری و ارزیابی بافت تاریخی شهر نیم‌ور