اولین نشست تخصصی تازه های مدیریت بحران با تاکید بر گزارش جهانی GAR برگزار شد.

ولین نشست تخصصی تازه های مدیریت بحران :با تاکید بر گزارش جهانی GAR با هدف ارتقای سطح آگاهی در زمینه ی تازه های مدیریت بحران، تشریح تجارب سایر کشورها اسناد و گزارشات جدید حوزه مدیریت بحران و تحلیل درس آموخته ها 13 تیرماه 1402 برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهرداران در این وبینار، در ابتدا مبانی، اهداف و تمام برنامه تشریح شد تا شرکت کنندگان تصویر مناسبی از برگزاری این سلسله وبینارها داشته باشند. سخنرانی ها با تحلیل گزارش معتبر جهانی GAR و در خصوص خطرات و بحران هایی که دنیا را تهدید می کند و چالش های موجود در سطوح جهان، سیستم و فرد و مدیران برای کاهش ناچیز خطر پذیری ارائه شد. همچنین هر سخنران با توجه به محور و موضوع، مقایسه ها و تحلیل های سیاستگزاری ملی و بین المللی را ارائه داد.

گفتنی است دبیر علمی  این وبینار دکتر غلامرضا معصومی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. مبحث مقدمه ای بر تاب اوری سیستم ها در بلایا توسط دکتر کامران محمدی جانبازلوفر، دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،جهان در خطر توسط دکتر آرزو دهقانی، دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریتهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خطرات سیستمیک، چالشی برای توسعه پایدار توسط دکتر سوگند ربانی، دانشجوی دکترای تخصصی آمایش سرزمین برنامه ریزی فضایی کیفیت محیط، تغییر در درک خطر توسط دکتر آیدین محمد ولی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، چرا سیستم ها فرصت ها و ظرفیت ها را نادیده می گیرند؟ توسط دکتر زهرا اسکندری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، چگونه انتخاب های انسانی باعث آسیب پذیری و قرار گرفتن در معرض خطر می شود؟ توسط دکتر آروین برزنجی، دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ارائه شد.

سوگند ربانی