آگهی مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر داردمناقصه عمومی خرید ۷۲ عدد تیر بتنی ۱۱ متری به شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۰۵۲۳۳۰۰۰۰۳۱ ( ازمحل اعتبارات داخلی شهرداری )را از طریق و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات […]

شهرداری کرمانشاه در نظر داردمناقصه عمومی خرید ۷۲ عدد تیر بتنی ۱۱ متری به شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۰۵۲۳۳۰۰۰۰۳۱ ( ازمحل اعتبارات داخلی شهرداری )را از طریق و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سامانه مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه زمان بازگشایی پاکات
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۳تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه –  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  ۳۷۲۲۴۴۴۷ -۰۸۳

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  ۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۷