آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و انتهاب مشاور شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد خرید خدمات مشاوره اصلاح ضوابط و بروز رسانی طرح تفضیلی شهر کرمانشاه را به شماره مناقصه 2001005233000032 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد خرید خدمات مشاوره اصلاح ضوابط و بروز رسانی طرح تفضیلی شهر کرمانشاه را به شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۰۵۲۳۳۰۰۰۰۳۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل  برگزاری فراخوان از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

پایه و رشته مناقصه گران : شرکتهای مشاوره از گروه : شهرسازی و معماری با تخصص شهرسازی پایه ۲

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سامانه : ساعت ۱۳تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/ ۰۴ می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت ۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

زمان بازگشایی پاکات    : ساعت ۱۱ تاریخ  ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه –  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  ۳۷۲۲۴۴۴۷ -۰۸۳

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  ۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۷