آسفالت تراشی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه طالقانی تا تقاطع ارک

شهردار منطقه ۸ از آغاز آسفالت تراشی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه طالقانی تا تقاطع ارک و آماده سازی برای آسفالت ریزی مجدد خبر داد.

به گزارش شهرداران، آسفالت تراشی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه طالقانی تا تقاطع ارک شهردار منطقه ۸ از آغاز آسفالت تراشی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه طالقانی تا تقاطع ارک و آماده سازی برای آسفالت ریزی مجدد خبر داد.
این اقدام در راستای بهینه سازی آسفالت معابر منطقه انجام شده است. آسفالت تراشی خیابان طالقانی توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ انجام می‌شود. پس از اتمام عملیات آسفالت تراشی، این مسیر پرتردد، آسفالت ریزی اساسی خواهد شد.
برای انجام آسفالت ریزی خیابان طالقانی به طول ۳۰۰ متر طولی، بالغ بر ۵۰۰ تن آسفالت به منظور افزایش کیفیت و طول عمر این خیابان مصرف خواهد شد. این عملیات آسفالت ریزی از فردا آغاز خواهد شد.

آسفالت ریزی معابر مرکزی شهرداری منطقه ۸ از ابتدای سال آغاز شده و تا کنون بالغ بر ۶۵۰۰ تن آسفالت در معابر مرکزی شهر ریزی شده است. این اقدام با هدف ارتقاء کیفیت معابر اصلی و فرعی شهر به عمل آمده است. آسفالت ریزی معابر پس از پایان آسفالت تراشی در خیابان طالقانی صورت گرفته است. با انجام این عملیات، امکان تردد راحت تر و بدون عوامل آسیب رسان مانند خرابی های روسازی کاهش یافته و همچنین زمان عمر معابر برای سال ها افزایش خواهد یافت.

با انجام آسفالت ریزی اساسی و آسفالت ریزی مجدد در خیابان طالقانی، منطقه ۸ بهبود قابل توجهی در شرایط ترافیکی خواهد داشت. علاوه بر آن، ساکنین منطقه نیز از الگوی جدید و زیبای روسازی شده خیابان طالقانی بهره برده و از کیفیت بهتر زندگی خود لذت برده و نگرانی های مربوط به خرابی روسازی را به حداقل خواهند رساند.
در نهایت، انجام این پروژه نه تنها به بهبود تردد در خیابان طالقانی و منطقه ۸ کمک می‌کند، بلکه بهبود کیفیت زندگی ساکنین در این منطقه را نیز فراهم می‌سازد.