طی چهار ماه گذشته انجام شد ؛

آزادسازی بیش از ۲ هکتار از اراضی ناحیه ۸ منطقه ۱۵

شهردار منطقه ۱۵ خبر داد: با اجرای ۳ فاز از طرح برخورد با تغییرکاربری های غیر قانونی اراضی کشاورزی ، در مجموع  بیش از ۲ هکتار از اراضی ناحیه ۸ منطقه ۱۵، طی چهار ماه گذشته آزاد سازی شد.

به گزارش شهرداران، محمد شیری شهردار منطقه ۱۵ با اشاره به برخورد قاطع با تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و اجرای احکام قضائی گفت: به همین منظور ۸ مورد شامل ساختمان، سوله و دیوارکشی در بخش لپه زنک واقع در حریم ناحیه ۸ که به صورت غیر قانونی تغییرکاربری داده بودند با حکم قضایی تخریب و اراضی آزادسازی شد .

شیری افزود: با این اقدام حدود یک هکتار دیگر از اراضی این محدوده آزاد و به شکل قبل بازگردانده شد. همچنین ۲۳ پرونده دیگر نیز که به صورت غیر قانونی تغییرکاربری داده اند در مراحل رسیدگی است که به محض دریافت رای ، آزادسازی انجام خواهد شد.

محمد شیری در ادامه گفت: با اجرای ۳ فاز از طرح برخورد با  تغییر کاربری های اراضی کشاورزی بیش از ۲ هکتار از اراضی ناحیه ۸ منطقه ۱۵ طی چهار ماه گذشته آزادسازی شده است.